Concurs

Pintura Sant Jordi 2021

Pintura Sant Jordi 2021

Informació

S'ha enregistrat el teu vot.
¡Moltes gràcies! la teva valoració s'ha enregistrat correctament.
Es Castell
Sessions
dimarts, 13 d’abril de 2021
09:00h - 13:00h
Sessions anteriors
dilluns, 8 de febrer de 2021
09:00h - 00:00h
dimarts, 9 de febrer de 2021
09:00h - 00:00h
dilluns, 1 de març de 2021
09:00h - 00:00h
Descripció
BASES CONCURS DE PINTURA SANT JORDI 2021
PARTICIPANTS: Podran participar-hi totes les persones que ho desitgin,
qualsevol que sigui el seu lloc d’origen i/o residència.

TEMA: El tema serà lliure, així com la tècnica a emprar.

NOMBRE D´OBRES: Cada concursant podrà presentar un màxim de dues
obres, que hauran de ser inèdites i no presentades a cap concurs ni
exposició.

DIMENSIONS: Les mides no podran ser inferiors a 55 x 46 cm (10 F) ni
superiors a 130 x 97cm (60 F) Hauran d’anar emmarcades amb un simple
llistó i no s’admetran emmarcades amb vidre. Així com, hauran d’estar
preparades adequadament per a ser penjades.

IDENTIFICACIÓ: Les obres poden anar signades. Rera l’obra s’hi farà
constar: el nom, llinatges, adreça i telèfon de contacte del participant.

ADMISSIÓ: S’admetran totes les obres que compleixin el present
reglament, i que es presentin fins el dia 13 d’abril, al departament de Cultura
de l’Ajuntament des Castell.

EL JURAT: Estarà integrat per tres persones, tres relacionades amb les
arts, i l’ens organitzador, i es donaran a conèixer oportunament.

PREMI: S’atorgarà un únic premi de 1.000,00,- €. El premi podrà ser
declarat desert en cas que el jurat així ho determini.

GUANYADOR: El nom del guanyador serà fet públic dia 23 d’abril. El
veredicte serà inapel·lable i no s’acceptaran instàncies ni al·legacions al
respecte.

PROPIETAT: L’obra premiada serà propietat de l’Ajuntament des Castell.

EXPOSICIÓ: L’Ajuntament organitzarà una exposició de la totalitat de les
obres presentades, (si es disposa d’un espai adient), inclosa en el
programa d’actes de la festivitat de Sant Jordi, i un cop acabada es podran
retirar les obres no premiades durant els quinze dies següents, a les
dependències del departament de Cultura, de 10:30 a 13:30 hores, que un
cop transcorreguts els autors perdran tot dret a reclamar.

OBSERVACIONS: Totes les obres que es presentin i no s’ajustin a les
presents bases, quedaran automàticament fora de concurs. Per a una millor
recepció de les obres, es prega que siguin lliurades amb la deguda
protecció. L’ens organitzador tractarà amb la màxima cura les obres
presentades, i no es farà responsable dels deterioraments que per causes
alienes s’hi produïssin. Qualsevol circumstancia no reflectida en les
presents bases, serà resolt amb el criteri de l’ens organitzador.
Detalls

ENTRADA GENERAL: Gratuït

Fotos
Comentaris