Concurs

PREMI JOSEP VIVÓ DE GLOSA ESCRITA

PREMI JOSEP VIVÓ DE GLOSA ESCRITA

Informació

S'ha enregistrat el teu vot.
¡Moltes gràcies! la teva valoració s'ha enregistrat correctament.
Maó
Consell Insular
Sessions anteriors
dijous, 7 / desembre / 2017
09:00h - 14:00h
dilluns, 2 / octubre / 2017
09:00h - 00:00h
dimarts, 3 / octubre / 2017
09:00h - 00:00h
dimecres, 4 / octubre / 2017
09:00h - 00:00h
Descripció
CONVOCATÒRIA I BASES DEL XV PREMI JOSEP VIVÓ DE GLOSA ESCRITA DEL
CONSELL INSULAR DE MENORCA
Feim públic que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en la sessió ordinària
de 4 de setembre de 2017, adoptà l'acord següent en relació amb la convocatòria del XV
Premi Josep Vivó de glosa escrita del Consell Insular de Menorca i de les bases que el
regeixen:
Primer. Aprovar les bases del XV Premi Josep Vivó de glosa escrita, del Consell Insular de
Menorca, i els annexos adjunts.
Segon. Convocar el XV Premi Josep Vivó de glosa escrita del Consell Insular de Menorca,
que es regirà per les bases a què s’ha fet referència en el punt anterior, d’acord amb les
condicions següents:
a) L’import global màxim de la convocatòria és de 1.000 €, que es comptabilitzaran amb
càrrec al pressupost de 2018, per aquest motiu se sotmet la resolució definitiva d'aquesta
convocatòria a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost del CIM corresponent a l'any 2018.
b) El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest premi acaba dia 7 de
desembre de 2017.
c) L'òrgan instructor serà la cap del Servei de Política Lingüística del CIM.
Annex
Bases que regeixen la concessió del XV Premi Josep Vivó de glosa escrita del Consell
Insular de Menorca
Primera. Objecte i finalitat del premi
L’objecte d’aquest premi és estimular la creació literària especialment en la modalitat de la
glosa escrita, gènere propi de la cultura popular de Menorca.
La finalitat d’aquest premi és promoure el coneixement de la glosa entre la població
menorquina, fomentar el conreu d’aquest gènere literari i propiciar l’aparició de nous
glosadors i glosadores.
Segona. Premis
S’estableix un únic premi en metàl·lic, de 1.000 euros, per a l'autor/a de les gloses
guanyadores, i menció del jurat per a dues gloses finalistes.
Tercera. Requisits per poder-hi participar
a) Poden participar en aquest concurs totes les persones que ho desitgin, majors de 16
anys, individualment.
b) Cada participant pot presentar fins a un màxim de tres obres a concurs.
c) No poden optar al premi les persones en les quals concorri alguna de les prohibicions
que estableix l’art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de subvencions.
Quarta. Requisits de les obres que es presentin a concurs
Les obres que es presentin al premi han de complir els requisits següents:
1. Les obres s’han d’escriure en llengua catalana i han de ser inèdites.
2. Han de tenir l’estructura pròpia de la glosa (entre sis i vuit mots per glosa), i han de
contenir un mínim de 15 gloses i un màxim de 50.
3. La temàtica de les obres que es presentin a concurs és lliure, però es valorarà que versin
sobre un tema d'actualitat i, especialment, que les gloses es dediquin a la declaració de
Menorca com a reserva de biosfera en complir-se, el 2018, el 25è aniversari de la declaració.
4. Les obres es poden presentar en paper (en aquest cas cal presentar-ne cinc còpies) o bé
en suport informàtic, amb títol i signades amb pseudònim.
Cinquena. Presentació de les sol·licituds
1. Les sol·licituds per participar en aquest premi s’han de presentar respectant estrictament
les normes referents a l’anonimat dels concursants, per la qual cosa s’han de presentar dos
sobres, A i B, tancats i separats, en cadascun dels quals ha de constar la inscripció: XV
PREMI JOSEP VIVÓ DE GLOSA ESCRITA, i el PSEUDÒNIM amb què es presenta. Si els
sobres no es presenten d’acord amb el que s’ha indicat, no s’admetran a concurs.
2. Els sobres tancats i separats han de contenir la documentació següent:
- Sobre A: amb l’obra que es presenta a concurs, en paper (en aquest cas s’hi han
d’incloure cinc còpies) o en suport informàtic.
- Sobre B: hi ha de constar la informació següent respecte de l’autor/a de l’obra presentada:
a) Nom i llinatges de l’autor/a.
b) Fotocòpia acarada del DNI de l’autor/a.
c) Títol de l’obra i pseudònim amb què es presenta.
d) Domicili de l’autor/a, a més de l'adreça electrònica o un telèfon de contacte.
e) Declaració responsable signada pel sol·licitant (només en la modalitat general) de no
estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la
condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en
l’art. 13.2 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276
de 18 de novembre de 2003). Annex 2 d’aquestes bases.
f) Certificat en què consti que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social (només en la modalitat general). Es pot autoritzar el Consell Insular de
Menorca perquè comprovi, a través de l’Agència Tributària, el compliment de les
obligacions amb la hisenda estatal. Annex 2 d’aquestes bases.
g) Document de designació de compte bancari de la persona que opta al premi, d’acord
amb el model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja constin a la Tresoreria
General del CIM, cosa que s’ha de fer constar expressament. Annex 4 d’aquestes bases.
3. Les persones interessades són responsables de la veracitat dels documents que
presenten (art. 28.7 de l'LPACAP).
D'acord amb l'art. 28.5 de l’LPACAP, excepcionalment, quan la rellevància d'un document de
l'expedient aportat per l'interessat així ho exigeixi, o existeixin dubtes derivats de la qualitat
de la còpia, el CIM pot sol·licitar de manera motivada la compulsa/autenticació de les còpies
aportades per la persona interessada, per la qual cosa pot requerir l'exhibició del document o
de la informació original.
4. Es presumeix que pel fet de presentar-se a aquesta convocatòria la persona interessada
presta al CIM els consentiments següents:
a) Per consultar i comprovar la veracitat de la documentació i de les dades presentades per
l'interessat, principalment mitjançant les plataformes d'interoperabilitat, les xarxes
corporatives o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte i als quals el CIM tengui
accés.
b) Per consultar l'existència i veracitat de la documentació i de les dades que eventualment
l'interessat hagi considerat oportú no presentar acollint-se al dret de no fer-ho pel fet que
hagin estat elaborades per les administracions públiques.
Els esmentats consentiments només es consideraran atorgats quan no consti en
l'expedient l'oposició expressa a l'esmentada consulta o quan la llei especial que sigui
aplicable al cas en requereixi el consentiment exprés, en aquest darrer cas serà obligatori
que l'Administració el requereixi i que l'interessat el presti.
5. Les sol·licituds i tota la documentació transcrita en els punts anteriors les han de presentar
les persones físiques interessades, dins el termini establert en la convocatòria,
presencialment i en paper als punts del Servei d’Atenció al Ciutadà del Consell Insular de
Menorca que hi ha a la seu del CIM de Maó i a les oficines administratives de Ciutadella.
També es poden presentar en qualsevol altre punt d'acord amb el que estableix l’art. 16.4 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú.
6. Si la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, el Consell Insular de
Menorca en requerirà la rectificació o el complement necessaris. Si en el termini de deu dies
hàbils, comptats des de l’endemà d'haver rebut el requeriment d’esmena de la sol·licitud, la
persona interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la documentació requerida,
s’entendrà que ha desistit de la seva petició conformement amb l’article 68 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre.
Sisena. Criteris objectius que es tindran en compte per a la concessió del premi
1. Els criteris objectius que es tindran en compte per a la concessió del premi són els que
s'indiquen a continuació:
a) El domini de la mètrica i de la composició poètica en general que demostri l'autor.
b) La riquesa lèxica i l'ús de recursos retòrics en la composició.
c) La correcció lingüística de les obres.
d) El tema sobre el qual versin les gloses, que es valorarà que sigui un tema d'actualitat i,
especialment, la declaració de Menorca com a reserva de biosfera en el 25è aniversari de la
declaració.
e) La coherència temàtica del conjunt de les gloses.
2. El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots
a favor d'una obra determinada, que serà la guanyadora. Amb tot, si el jurat creu que cap de
les obres presentades no assoleix la qualitat mínima per ser publicada, el premi podrà no ser
adjudicat. En cap cas l'import del premi pot ser fraccionat.
Setena. Procediment i òrgans competents per a la concessió del premi
1. El premi es concedirà, d’acord amb els principis d’objectivitat, transparència, igualtat, no
discriminació i publicitat, per mitjà del procediment de concurrència competitiva.
2. L’inici de l’expedient s’efectuarà per mitjà de l’aprovació de la convocatòria corresponent.
El text de la convocatòria i la resta de documentació que es requereixi es comunicarà a la
Base de Dades Nacional de Subvencions (d'ara endavant BDNS) i es publicarà l'extracta de
la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en compliment de l'art. 20.8 de la Llei
general de subvencions.
3. Totes les obres presentades dins el termini establert se sotmetran a l’examen de la
instructora, que serà una tècnica del Servei de Política Lingüística, la qual comprovarà el
compliment dels requisits exigits i farà arribar les obres admeses al jurat nomenat a l’efecte.
4. El jurat emetrà el seu dictamen d’acord amb aquestes bases i estendrà una acta en la
qual constarà l'obra guanyadora i les seleccionades com a finalistes, si escau.
5. El premi es pot declarar desert.
6. La resolució del jurat tindrà lloc dins un termini que no podrà excedir dels sis mesos
comptats a partir del dia que la convocatòria surti publicada en el BOIB, i es farà pública
durant el Glosat de la Diada que tindrà lloc en el marc dels actes organitzats amb motiu de la
Diada del Poble de Menorca, el dia i l’hora del qual s’anunciaran oportunament. Així mateix,
el veredicte es publicarà en el BOIB i a la plana web corporativa del Consell Insular, i es
comunicarà a la BDNS en compliment de l'article 20.8 de la Llei general de subvencions.
En el cas que no hi hagi resolució expressa s’entendran per desestimades les sol·licituds.
Vuitena. Jurat del premi
1. Es crea el jurat que valorarà els guanyadors del XV Premi Josep Vivó de glosa escrita.
2. El jurat d’aquest premi estarà format pels membres següents:
- El director insular de Cultura i Patrimoni del CIM, president
- Un/a representant de l’associació Soca de Mots, vocal
- Un/a representant de la Secció de Llengua i Literatura de l’Institut Menorquí d’Estudis, vocal
- Un/a representant del Col·lectiu Folklòric de Ciutadella, vocal
- El guanyador del premi de l'edició anterior, vocal
Actuarà com a secretària la tècnica del Servei de Política Lingüística que hagi instruït
l'expedient
Novena. Abonament del premi
1. El Consell Insular de Menorca pagarà el premi en un termini màxim de 60 dies des de la
data del dictamen del jurat, sempre que les disponibilitats de tresoreria ho permetin.
2. La quantia del premi és en concepte d'import brut i resta subjecta a retenció d'acord amb
la normativa que regula l'impost sobre la renda de les persones físiques.
Desena. Propietat del premi i devolució de les obres
1. La participació en el present concurs comporta que els autors de les obres guanyadores, i
de les finalistes si s'escau, atorguen al Consell Insular el dret a divulgar-les, de manera
prioritària durant el termini d'un any, mitjançant la seva reproducció, distribució i comunicació
pública. Transcorregut aquest termini, la divulgació i explotació de les gloses premiades i
finalistes correspondrà exclusivament als seus autors.
2. Així mateix en el cas que el Consell Insular de Menorca desisteixi de publicar-les o
divulgar-les, o que no ho faci en el termini d'un any des de la data de concessió del premi,
els autors podran fer ús del seu dret a divulgar-les i explotar-les de la manera que considerin
més convenient.
3. La resta d’obres presentades a concurs, si no són reclamades pels seus autors en un
termini de quatre mesos, es destruiran.
Onzena. Obligacions dels guanyadors
Són obligacions dels guanyadors:
a) Comunicar al CIM l’acceptació del premi en els termes en què aquest es concedeixi. En
qualsevol cas el premi s’entendrà acceptat tàcitament un cop transcorreguts quinze dies
hàbils d’ençà que s'hagi publicat la resolució del jurat en el BOIB.
b) Aportar els justificants necessaris per tal de poder comprovar les dades incloses en la
sol·licitud de participació en aquest concurs.
Dotzena. Revocació i reintegrament del premi. Criteris de graduació dels possibles
incompliments
1. Pel que fa a la revocació i el reintegrament dels premis, s’ha d’aplicar el que disposa la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la resta de normativa que hi
sigui aplicable. En cas d’incompliment del que estableixen aquestes bases s’haurà de
reintegrar la quantia rebuda mitjançant l’aplicació d’un percentatge de minoració en funció
de la naturalesa de l’incompliment. Aquest percentatge s’ha de fixar amb l’informe previ del
Servei de Política Lingüística i s’ha de notificar al beneficiari. Les causes de reintegrament i
el procediment per a la seva exigència s'han de regir pel que estableix l’article 44 del
DLEG 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
subvencions.
2. En el cas que la causa del reintegrament determini la invalidesa de la resolució de
concessió s’haurà de revisar prèviament aquesta resolució en els termes establerts en
l’article 25 del DLEG 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de subvencions, i en la resta de disposicions aplicables.
3. En el cas que s’hagin fet uns pagaments anticipats, la persona beneficiària haurà de
reintegrar les quantitats rebudes més l’interès de demora comptador des que el pagament
es va fer efectiu.
4. Les quantitats que s’hagin de reintegrar tenen la consideració d’ingressos de dret públic
i se’ls podrà aplicar la via de constrenyiment.
5. L’obligació de reintegrament establerta en aquest article és independent de les sancions
que, si escau, siguin exigibles.
Tretzena. Infraccions i sancions
1. El règim d’infraccions i sancions administratives aplicables és el que estableix el títol IV
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. L’òrgan competent per imposar les sancions que es derivin d’infraccions de l’establert en
aquestes bases i de la normativa aplicable en matèria de subvencions és la Presidència
del Consell Insular de Menorca, d'acord amb el que estableix l’art. 9 de la Llei 8/2000, de
28 d’octubre, de consells insulars.
Catorzena. Altres disposicions
Recursos administratius
Els acords del Consell Executiu pels quals s’aproven les bases i les convocatòries i es
concedeixen o deneguen els ajuts no exhaureixen la via administrativa i són susceptibles
d’interposició de recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de
Menorca.
Normativa general aplicable
En tot allò no previst expressament en aquestes bases regeixen les disposicions que
siguin aplicables al Consell Insular de Menorca en matèria de subvencions, especialment
les contingudes en les següents normes:
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 196,
de 31 de desembre de 2005)
- Reglament de la Llei general de subvencions (Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol)
Detalls

ENTRADA GENERAL: Gratuït

Fotos
Comentaris