Visita Guiada

Visita guiada a Llatzeret

Visita guiada a Llatzeret

Informació

S'ha enregistrat el teu vot.
¡Moltes gràcies! la teva valoració s'ha enregistrat correctament.
Descripció
ATENCIÓ!! SORTIDA DE DIA 13 DE NOVEMBRE SUSPESA PER MOTIUS METEOROLÒGICS!

ABAJO ENCONTRARÁ EL TEXTO EN ESPAÑOL

LLATZERET
Trasllat amb barca al Llatzeret, seguit de visita guiada a les zones més rellevants de l'antiga estació de quarentena, d'nterès històric, cultural i paisatgístic.

Visites de 19 de juny a 31 d'octubre:
Dimarts 17 h
Dissabtes 10 h
Diumenges 17 h (el mes d'octubre a les 16 hores)

Preus:
Persona adulta: 18€
Persona menor entre 8 i 15 anys: 9€
Persona menor de 8 anys: gratuït
Persona major de 65 anys / jubilada: 12€

Per preu de grup contactar amb nan@nanventura.es i exposar els detalls segons el tipus de grup següent:
Centres escolars (amb autorització prèvia): 4€
Associacions i Entitats (grups de més de 30): 9€
Adults (grups de més de 10): 12€

INFORMACIÓ IMPORTANT:
• Abans de comprar entrades online s'ha d'haver registrat a la plataforma de venda (clicar al botó de "comprar entrades" d'aquesta pàgina, el durà a una nova pàgina, és on s'ha de registrar a la barra de dalt on posa "zona personal"). Trobarà els passos per registrar-se baix les fotos de les activitats a la venda. Recomanem fer tota l'operació amb un ordinador, les tabletes i els telèfons mòbils poden donar problemes d'actualització de dades.
• Els aforaments es refereixen a persones, per tant els fillets de qualsevol edat també han de tenir entrada. Veuran els diferents preus respectius a diferents franges d’edat, grups o col·lectius. Actualment l'aforament és de 60 persones.
• No és possible reservar entrades per telèfon o per correu electrònic.
• Les visites es faran en castellà i/o anglès. Les visites són guiades. La durada aproximada de la visita és de dues hores i mitja.
• Les persones usuàries de cadira de rodes podran accedir al Llatzeret, però no podran realitzar tot el recorregut.
• Es recomana la utilització de sabata plana per evitar torçudes i caigudes.
• No es separi del grup i segueixi les indicacions del guia.
• S’ha d’arribar a la zona de recepció com a mínim 15 minuts abans respecte a l’hora de la visita. En cas de no ser present el dia i hora indicats es perdrà el dret d'entrada i no es retornaran els doblers.
• En cas d’anul·lació de la visita per motius meteorològics o de responsabilitat imputable a l’organització es retornaran els diners. Els que hagin comprat online se’ls retornarà automàticament al seu nombre de targeta de crèdit, els que hagin comprat a un dels punts de venda, es retornarà al lloc on les van adquirir. MOLT IMPORTANT!! Recomanem entrar al web el dia de l’activitat abans d’anar cap el port, per si hi ha alguna novetat, sobretot per saber si s’ha cancel·lat. També pot telefonar al 676473471.
• No s'admeten canvis de data ni modificacions en la tipologia d'entrada.
• A l'accedir a la barca el públic podrà ser sotmès a un registre segons la llei. No està permès entrar amb objectes que puguin ser de consideració perillosos per a l'organització, així com l'accés amb maletes o altres objectes de grans dimensions. Es reserva el dret d'admissió. Abans d’entrar a la barca s’han de posar gel hidroalcohòlic a les mans i portar mascareta. S'han de respectar les distàncies de seguretat i s’ha de procurar que els grups de convivència vagin junts en tot moment.
• Els menors d'edat han d'anar acompanyats en tot moment d'un adult.
• No està permès l’accés amb mascotes.
• No es permet fumar durant el recorregut, hi ha espais disponibles per fer-ho.
• Està permès realitzar fotografies.


L'adquisició de l'entrada suposa l'acceptació de les següents condicions: L'entrada disposa de diferents mesures de seguretat. Cada codi de barres és únic i permet un únic accés. L'Organització no garanteix la seva autenticitat si no ha estat adquirida als punts oficials de venda. Tota entrada esmenada, trencada, sospitosa de falsificació o adquirida il.lícitament autoritzarà a l'Organització a privar l'accés al seu portador. Així mateix, el portador de l'entrada perdrà els seus drets al sortir del recinte. En el cas d'haver aplicat un descompte a la compra de l'entrada, l'Organització requerirà l'acreditació del mateix per poder accedir al recinte. Una vegada adquirida l'entrada no serà canviada, ni el seu import retornat, excepte per cancel.lació de l'esdeveniment. En aquest cas, l'Organització es compromet a la devolució de l'import d'aquesta entrada. És prohibit l'ús del flash, així com l'entrada al recinte amb qualsevol objecte o producte que l'Organització consideri perillós. És reservat el dret d'admissió. El portador autoritza a l'Organització a efectuar, d'acord amb la Llei, les revisions o registres de persona i tinences per tal de verificar que es compleixin les condicions de seguretat. No es permet entrar a la sala un cop començat l'espectacle, fins a la mitja part si n'hi hagués. Cal conservar aquesta entrada fins a la sortida del recinte. L'Organització es reserva el dret de modificar el programa de l’espectacle. DAU PRODUCCIONS, és l’entitat organitzadora i responsable de l'esdeveniment a tots el efectes. El cobrament de l’entrada es realitza a través de l’empresa Koobinevent S.L., NIF: B55075022; adreça al C/ Pic de Peguera nº 11, 17003 Girona, tel: 972183207; E-mail: info@koobinevent.com. Que és qui ha estat contractada per DAU PRODUCCIONS, S.L., per què gestioni la venda de les entrades a través de la seva plataforma, En cas de cancel·lació, per ordre de DAU PRODUCCIONS S.L, Koobinevent posarà els mitjans per que es pugin fer la devolucions. Per qualsevol consulta o informació poseu-vos en contacte amb l'empresa organitzadora DAU PRODUCCIONS, S.L., Tel: 676.473.471; E-mail: nan@nanventura.es POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I CANCEL·LACIÓ: Una vegada adquirida l'entrada no serà canviada, ni el seu import retornat, excepte per cancel.lació de l'esdeveniment. En aquest cas, l'Organització es compromet a la devolució de l'import d'aquesta entrada.Traslado en barca a Lazareto, seguido de visita guiada en las zonas más relevantes de la antigua estación de cuarentena, de interès histórico, cultural y paisajístico.

Visitas de 19 de junio a 31 de octubre:
Martes 17 h
Sábados 10 h
Domingos 17 h (el mes de octubre a las 16 horas)

Precios
Persona adulta: 18€
Persona menor entre 8 y 15 años: 9€ 
Persona menor de 8 años: gratuito
Persona mayor de 65 años / jubilada: 12€

Para precio de grupo contactar amb nan@nanventura.es y exponer los detalles según los tipos de grupos siguientes:
Centros escolares (con autorización previa): 4€
Asociaciones y entidades (grupos de más de 30): 9€
Adultos (grupos de más de 10): 12€

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
• Antes de comprar entradas online debe haberse registrado en la plataforma de venta (pulsar el botón de "comprar entradas" de esta página, lo llevará a una nueva página, es donde se registrará en la barra de arriba donde pone "zona personal"). Encontrará los pasos para registrarse bajo las fotos de las actividades a la venta. Recomendamos hacer toda la operación con un ordenador, las tabletas y los teléfonos móviles pueden dar problemas de actualización de datos.
• Los aforos se refieren a personas, por lo tanto los niños de cualquier edad también deben tener entrada. Verán los diferentes precios respectivos a diferentes franjas de edad, grupos o colectivos. Actualmente el aforo es de 60 personas.
• No es posible reservar entradas por teléfono o por correo electrónico.
• Las visitas se harán en castellano y / o inglés. Las visitas son guiadas. La duración aproximada de la visita es de dos horas y media.
• Las personas usuarias de silla de ruedas podrán acceder al Lazareto, pero no podrán realizar todo el recorrido.
• Se recomienda la utilización de zapato plano para evitar caídas.
• No se separe del grupo y siga las indicaciones del guía.
• Se debe llegar a la zona de recepción al menos 15 minutos antes respecto a la hora de la visita. En caso de no estar presente el día y hora indicados se perderá el derecho de entrada y no se devolverá el dinero.
• En caso de anulación de la visita por motivos meteorológicos o de responsabilidad imputable a la organización se devolverá el dinero. Los que hayan comprado online les devolverá automáticamente a su número de tarjeta de crédito, los que hayan comprado a uno de los puntos de venta, se devolverá al lugar donde las adquirieron. MUY IMPORTANTE !! Recomendamos entrar en la web el día de la actividad antes de ir hacia el puerto, por si hay alguna novedad, sobre todo para saber si se ha cancelado. También puede llamar al 676 473 471.
• No se admiten cambios de fecha ni modificaciones en la tipología de entrada.
• Al acceder a la barca el público podrá ser sometido a un registro según la ley. No está permitido entrar con objetos que puedan ser de consideración peligrosos para la organización, así como el acceso con maletas u otros objetos de gran tamaño. Se reserva el derecho de admisión. Antes de entrar en la barca deben ponerse gel hidroalcohólico en las manos y llevar mascarilla. Se deben respetar las distancias de seguridad y se debe procurar que los grupos de convivencia vayan juntos en todo momento.
• Los menores de edad deben ir acompañados en todo momento de un adulto.
• No está permitido el acceso con mascotas.
• No se permite fumar durante el recorrido, hay espacios disponibles para hacerlo.
• Está permitido realizar fotografías.


La adquisición de la entrada supone la aceptación de las siguientes condiciones: La entrada dispone de diferentes medidas de seguridad. Cada código de barras es único y permite un único acceso. La Organización no garantiza su autenticidad si no ha sido adquirida en los puntos oficiales de venta. Toda entrada enmendada, rota, sospechosa de falsificación o adquirida ilícitamente autorizará a la Organización a privar el acceso a su portador. Asimismo, el portador de la entrada perderá sus derechos al salir del recinto. En el caso de haber aplicado un descuento en la compra de la entrada, la Organización requerirá la acreditación del mismo para poder acceder al recinto. Una vez adquirida la entrada no será cambiada, ni su importe devuelto, excepto por cancelación del evento. En este caso, la Organización se compromete a la devolución del importe de esta entrada. Está prohibido el uso del flash, así como la entrada al recinto con cualquier objeto o producto que la Organización considere peligroso. Es reservado el derecho de admisión. El portador autoriza a la Organización a efectuar, de acuerdo con la Ley, las revisiones o registros de persona y tenencias para verificar que se cumplan las condiciones de seguridad. No se permite entrar a la sala una vez comenzado el espectáculo, hasta la media parte si la hubiera. Hay que conservar esta entrada hasta la salida del recinto. La Organización se reserva el derecho de modificar el programa del espectáculo. DAU PRODUCCIONES, es la entidad organizadora y responsable del evento a todos los efectos. El cobro de la entrada se realiza a través de la empresa Koobinevent S.L., NIF: B55075022; dirección en C / Pic de Peguera nº 11, 17003 Girona, tel: 972 183 207; E-mail: info@koobinevent.com. Que es quien ha sido contratada por DAU PRODUCCIONES, SL, por qué gestione la venta de las entradas a través de su plataforma, En caso de cancelación, por orden de DAU PRODUCCIONES SL, Koobinevent pondrá los medios para que se puedan hacer la devoluciones. Para cualquier consulta o información póngase en contacto con la empresa organizadora DAU PRODUCCIONES, S.L., Tel: 676 473 471; E-mail: nan@nanventura.es POLÍTICA DE DEVOLUCIONES Y CANCELACIÓN: Una vez adquirida la entrada no será cambiada, ni su importe devuelto, excepto por cancelación del evento. En este caso, la Organización se compromete a la devolución del importe de esta entrada.


Detalls

CREA L'ESDEVENIMENT: SuperUsuari - Nan Ventura

ENTRADA GENERAL: 18,00€

DURADA: 2,5 hores

EDAT: Tots els públics

GÈNERE: Documental

SITUACIÓ: Exterior

Fotos
Organitza
Consell Insular de Menorca
Comentaris