Concurs artístic 8 de març

Esdeveniment passat
Sant Lluís - Concurs
dilluns 14 de febrer 2022 - 09:00 a 23:59

Detalls

BASES DEL CONCURS ARTÍSTIC 8 DE MARÇ, convocat per l'Ajuntament de Sant Lluís.


1. TEMÀTICA
Hi haurà una única temàtca per a tots els partcipants: «Un món en igualtat». El jurat valorarà una
imatge que reflecteixi a dones, al·lotes o filletes ocupant espais i oficis assignats tradicionalment als homes, al·lots i fillets, per exemple: investgació, ciència, polítca, construcció, ramaderia, agricultura,...
S’acceptarà qualsevol imatge respectuosa amb els drets humans i els valors democràtcs, i quedaran excloses les imatges que tinguin contnguts ofensius o irrespectuosos cap a persones o col·lectus per raó de
cultura, religió, sexe o orientació sexual i que incitin a la violència. Recordem que por motius legals no es
permet l’obtenció i publicació d’imatges de les cares de les persones, especialment de menors.


2. PARTICIPANTS
Podrà partcipar en el concurs qualsevol persona resident a Sant Lluís d’entre els 5 i els 18 anys, qui serà
considerada com a persona autora i posseïdora de tots els drets sobre les imatges presentades al concurs.
S’estableixen dues categories: una infantl de 5 a 11 anys i una altra juvenil de 12 a 18 anys.
La participació dels adults queda restringida a acompanyar els partcipants, facilitant els dispositius necessaris per poder fer la imatge i enviar-la, a més d’assegurar-se que la imatge compleix amb els requisits de
presentació i normes incloses en aquestes bases.

 

3. PRESENTACIÓ D’IMATGES
La data d’enviament d’imatges serà del 9 al 14 de febrer. La presentació d’imatges es realitzarà exclusivament a través del següent correu electrònic:
prevencioviolencia@ajsantlluis.org
Cada concursant presentarà una imatge, que ha de complir els requisits establerts en l’apartat quatre
d’aquestes bases, relatiu al format.
En el cos del correu electrònic s’haurà d’especificar:
• En cas de majors de 14 anys: Nom i llinatge, DNI i telèfon.
• En cas de menors de 14 anys: Nom i llinatge dels participants i del pare/mare o tutor/a, el seu DNI
i telèfon.

4.FORMAT
Els únics formats d’arxiu admesos seran el PDF i l’EPS. Les mesures admeses són 25 X 20 cm.
El disseny de la imatge estarà subjecte a la creativitat del/l’artista, com també la tècnica utilitzada: fotomuntatge, dibuix, collage, etc.


5. INSCRIPCIONS
La sol·licitud d’inscripció s’entendrà realitzada una vegada s’envia la imatge amb les dates recollides en
l’apartat 3 d’aquestes bases.

 

6. JURAT

El jurat estarà compost per: • L’agent d’igualtat dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Lluís. • La regidora de Sostenibilitat , Desenvolupament econòmic, Promoció Cultural, Festes, Comerç, Polígon Industrial i PIME de l’Ajuntament de Sant Lluís. • 1 artista local. • 1 artista no local.

 

7. PREMIS •

En categoria infantil: La difusió i estampació de la seva imatge amb el seu nom i llinatges en una bossa de tela, amb 100 unitats de tirada, i la possibilitat de reservar fins a 20 unitats. • En categoria juvenil: L’estampació de la seva imatge amb el seu nom i llinatges en una bossa de tela, amb 100 unitats de tirada, i la possibilitat de reservar fins a 20 unitats. Cada autor podrà optar a un sol premi.

 

8. DECISIÓ I VALORACIÓ DEL JURAT

Els criteris de valoració que s’estableixen són dos, amb el corresponent barem: • Qualitat tècnica adaptada a la modalitat, fins a 5 punts • Relació amb els objectius i finalitat i que tinguin relació amb la convocatòria, fins a 5 punts. El jurat comunicarà el veredicte a les persones premiades el 17 de febrer a través del mateix correu electrònic utlitzat per l’enviament d’imatges. El/l’artista guanyador/a i les seves imatges es publicaran en la plataforma web i les xarxes socials de l’Ajuntament.

 

9. CONSIDERACIONS GENERALS

- Dret d’exhibició: L'esdeveniment es reserva el dret a exhibir els treballs participants en projeccions de la localitat i el dret a allotjar-los electrònicament de manera indefinida en alguna plataforma municipal, així com el dret a utilitzar-los en materials contra la violència de gènere.

- Mesures sanitàries: S'hauran de respectar les mesures sanitàries de Covid aconsellades en la recollida de les bosses.

- Responsabilitat: Cada participant es fa responsable que el contingut de les seves obres respecta els drets de propietat vigents, així com que compleix les disposicions legals exposades en el nostre codi civil i penal. El certamen no es fa en cap cas responsable del conngut de les obres del concurs.

- Acceptació de les bases: La participació en aquest concurs mitjançant la inscripció implica l'acceptació de tots els apartats de les presents bases, així com la resolució, per part de l'organització, de qualsevol qüesó no prevista en aquestes.

- Par?cipació i premi de persones menors d'edat: No s'admetrà cap inscripció on no constin les dades del pare, mare o tutor legal.

- Qualsevol dubte respecte a aquestes bases o les formes de parcipació en el certamen pot ser referida a: prevencioviolencia@ajsantlluis.org.

 

10. FORMA DE PARTICIPACIÓ Per a optar als premis ÉS NECESSARI SEGUIR AQUESTS DOS PASSOS: 1. Crear una imatge. 2. Enviar la imatge al correu electrònic: prevencioviolencia@ajsantlluis.org del 9 al 14 de febrer.

pujar