Concurs de pintura Sant Jordi

Esdeveniment passat
Es Castell - Concurs
dijous 31 de març 2022 - 09:00 a 14:00

Detalls

L'Ajuntament convoca de nou el Concurs de pintura Sant Jordi.

 

BASES CONCURS DE PINTURA SANT JORDI 2022

1. PARTICIPANTS: Podran participar-hi totes les persones que ho desitgin, qualsevol que sigui el seu lloc d’origen i/o residència.

2. TEMA: El tema serà lliure, així com la tècnica a emprar.

3. NOMBRE D´OBRES: Cada concursant podrà presentar un màxim de dues obres, que hauran de ser inèdites i no presentades a cap concurs ni exposició.

4. DIMENSIONS: Les mides no podran ser inferiors a 55 x 46 cm (10 F) ni superiors a 130 x 97cm (60 F) Hauran d’anar emmarcades amb un simple llistó i no s’admetran emmarcades amb vidre. Així com, hauran d’estar preparades adequadament per a ser penjades.

5. IDENTIFICACIÓ: Les obres poden anar signades. Rera l’obra s’hi farà constar: el nom, llinatges, adreça i telèfon de contacte del participant.

6. ADMISSIÓ: S’admetran totes les obres que compleixin el present reglament, i que es presentin fins el dia 31 de març, al departament de Cultura de l’Ajuntament des Castell.

7. EL JURAT: Estarà integrat per tres persones, tres relacionades amb les arts, i l’ens organitzador, i es donaran a conèixer oportunament.

8. PREMI: S’atorgarà un únic premi de 1.000,00€. el qual es lliurarà al guanyador, presencialment el dia seleccionat per l’ens organitzador. El premi podrà ser declarat desert en cas que el jurat així ho determini.

9. GUANYADOR: El nom del guanyador serà fet públic dia 23 d’abril. El veredicte serà inapel·lable i no s’acceptaran instàncies ni al·legacions al respecte.

10. PROPIETAT: L’obra premiada serà propietat de l’Ajuntament des Castell.

11. EXPOSICIÓ: L’Ajuntament organitzarà una exposició de la totalitat de les obres presentades, (si es disposa d’un espai adient), inclosa en el programa d’actes de la festivitat de Sant Jordi, i un cop acabada es podran retirar les obres no premiades durant els quinze dies següents, a les dependències del departament de Cultura, de 10:30 a 13:30 hores, que un cop transcorreguts els autors perdran tot dret a reclamar, passant en conseqüència a formar part del patrimoni municipal

12. OBSERVACIONS: Totes les obres que es presentin i no s’ajustin a les presents bases, quedaran automàticament fora de concurs. Per a una millor recepció de les obres, es prega que siguin lliurades amb la deguda protecció. L’ens organitzador tractarà amb la màxima cura les obres presentades, i no es farà responsable dels deterioraments que per causes alienes s’hi produïssin. Qualsevol circumstància no reflectida en les presents bases, serà resolt amb el criteri de l’ens organitzador.

pujar