Idò Talent Show

Esdeveniment passat
- Concurs
dilluns 18 d’abril 2022 - Tot el dia

Detalls

BASES DEL CONCURS "IDÒ TALENT SHOW".

Organitzat per l'Ajuntamenr de Sant Lluís.

 

Objecte del concurs

 El concurs de talents, promogut per l’Ajuntament de Sant Lluís, dins del Pla Local De Infància i Adolescència, pensat i decidit per unanimitat en les assemblees de la Infància i la Adolescència, té com a objecte mostrar el talent i les habilitats artístiques del fiets, fietes i joves de Menorca fins els 18 anys.

 

 S’acceptarà qualsevol representació o posada en escena respectuosa amb els drets humans i els valors democràtics i quedaran excloses les imatges que tinguin continguts ofensius o irrespectuosos cap a persones o col·lectius per raó de cultura, religió, sexe o orientació sexual i que incitin a la violència.

 

 Procediment de concessió

 El procediment de concessió dels premis és el de concurrència competitiva i convocatòria pública.

 

 Destinataris

 Hi pot participar qualsevol persona entre 5 i 18 anys residents a l’illa de Menorca.

 

 Condicions de participació 

• La participació és lliure i gratuïta. 

• Cal presentar els vídeos en el format i forma que estableixen aquestes bases i en el termini establert.

 • Les persones es poden inscriure de forma individual o en grups de com a màxim 10 parti- cipants.  

• Una persona pot competir una vegada com a individual i una vegada com a parella o grup.

 • Es considera grup menorquí si més del 75% de les persones que l'integren resideixen en algun municipi de l’illa de Menorca i tots compleixen amb el requisit d’edat. Si no és així, queden exclosos d'aquest concurs. 

• El temps màxim per actuació d’una o dues persones és de 5 minuts; per a més de dues persones el temps màxim per actuació és de 10 minuts.

 

Característiques del concurs 

Les persones interessades es poden inscriure en les disciplines artístiques següents:

 • Música

 • Teatre

 • Dansa

 • Màgia

 • Performance

• Robòtica

 • Titelles 

 

Segons el nombre de les persones participants l’Organització es reserva el dret de realitzar semifinals.

 

El concurs tindrà dues fases. Una preliminar i una altra final.

 

Primera fase

Les persones participants hauran d'enviar un vídeo de la seva actuació fins el 18 d'abril del 2022 a la següent adreça: cultura@ajsantlluis.org 

El correu electrònic haurà d’incloure les següents dades: nom i llinatges dels participants, telèfon de contacte i, en el cas de menors de 16 anys, l'autorització del pare/mare o tutor legal. 

Recordeu que si graveu amb el telèfon mòbil ho heu de fer en format horitzontal. 

El jurat de la preselecció decidirà qui són els finalistes per a presentar-se a la final, que tindrà  lloc el dia 30 d’abril de 2022 a les 18h. 

 

 

Segona fase

Els finalistes actuaran en un escenari en la via pública de Sant Lluís el dia 30 d’abril de 2022.

El públic present durà a terme la seva votació una vegada finalitzades totes les actuacions.

El jurat deliberarà pel seu compte.

Per a finalitzar, la regidora d’Afers Socials serà l'encarregada de sumar els vots i anunciar la persona o grup guanyador. 

 

VALORACIÓ

Preselecció

El jurat de la preselecció està format per professionals vinculats al món artístic, un tècnic coordinador de l'Ajuntament, una regidora i dues tècniques de l’Ajuntament de Sant Lluís. 

 

Final

La valoració de les actuacions correspondrà un 50% al jurat i un 50% al públic assistent a la final. El jurat de la final estarà format per representants del Consell Local de la Ciutat Amiga de la Infància de Ciutadella, Maó i Sant Lluís, sempre que no siguin participants del concurs. En tot cas, l’Organització es reserva el dret a canviar aquest jurat sempre que hi hagi causes justificades. 

 

Criteris de valoració

Els criteris generals de valoració que regiran el concurs seran els següents, juntament amb els criteris específics que, si és el cas, pugui establir la corresponent convocatòria:

• la connexió dels participants amb el públic

• la posada en escena

• l’originalitat

• el contingut de l'espectacle

Els criteris generals descrits podran ser ampliats o modificats pels criteris específics establerts en la convocatòria. 

 

Els membres del jurat actuaran de conformitat amb els principis d'imparcialitat, independència i objectivitat, sense que, en cap cas, puguin intervenir en l'elaboració de le ppropostes que es presentin.

 

Premi

Hi haurà diversos premis:

• Un primer premi per a la persona o grup guanyador de la final que consisteix en la edició d’un vídeobook i la publicació d’una entrevista de la persona o grup en diverses xarxes. 

• Per a la persona o grup finalista i els semifinalistes el premi serà una gran actuació en les festes de Sant Lluís, amb una difusió prèvia de cartells anunciant els participants amb els seus noms artístics. 

 

L'atorgament i el lliurament dels premis s'efectuarà mitjançant resolució de la regidora de Afers Socials de l'Ajuntament de Sant Lluís a partir de la decisió emesa pel jurat del concurs. 

 

Resolució i notificació

En el cas que es celebri alguna semifinal es donaran a conèixer els noms de les persones participants que passen a la final.

El veredicte de la persona guanyadora es donarà a conèixer el mateix dia de la final del concurs  Idò Talent Show i es farà públic al lloc web de l’Ajuntament de Sant Lluís. 

El jurat podrà resoldre els aspectes no considerats en aquestes bases. 

En cas d'empat decidirà el vot de qualitat del públic. 

 

Acceptació de les bases

El fet de participar en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

La inscripció al concurs implica que les persones participants cedeixen els seus drets d’imatge i donen el consentiment a l’Ajuntament de Sant Lluís i als ajuntaments col·laboradors per utilitzar imatges i gravacions per a promocionar el concurs en les possibles futures edicions o en altres activitats similars.

 

Disposició final

Aquestes bases entraran en vigor l'endemà de la seva publicació al lloc web de l'Ajuntament de Sant Lluís, i regiran indefinidament mentre no siguin modificades o derogades per l'òrgan competent. 

 

FORMA DE PARTICIPACIÓ

Per a participar al Idò Talent Show ÉS NECESSARI SEGUIR AQUESTES DUES PASSES:

1. Envia un vídeo amb la teva actuació fins el 18 d’abril a: cultura@ajsantlluis.org, amb les dades personals de tots/es els participants.

2. Si reps un missatge com a finalista hauràs de presentar-te el 30 d’abril a l'hora i lloc de Sant Lluís que se t'indicarà per correu electrònic i/o telèfon per a participar en la final.

2. Si reps un missatge comunicant que no ets finalista, vine, participa com a públic i ajuda a decidir quina serà la persona o grup guanyador.

pujar