Premi Francesc de Borja Moll

Esdeveniment passat
Menorca - Concurs
divendres 08 d’abril 2022 - 09:00 a 14:00

Detalls

BASES QUE REGEIXEN EL XVIII PREMI FRANCESC DE BORJA MOLL DE CREACIÓ DE RONDALLES I LLEGENDES (ANY 2022)

1. El Consell Insular de Menorca convoca el XVIII Premi Francesc de Borja Moll, de creació de rondalles i llegendes, amb l’objectiu de fomentar la cultura popular i la creativitat literària en el gènere narratiu de la rondallística, les llegendes i les faules, entre els estudiants de secundària de Menorca a través de la creació pròpia.

2. Es poden presentar a aquest premi tots els i les alumnes de secundària obligatòria de Menorca.

3. S'estableixen dues categories:

- Modalitat A: Narració escrita

- Modalitat B: Narració a través d’un vídeo o una animació de tècnica lliure (time lapse, stop motion, dibuix animat, 3 D, etc.).

4. Cada concursant pot presentar un màxim de dues obres, que han de seguir l'estructura pròpia del gènere de la narrativa popular en la forma de rondalles, llegendes i faules.

5. Les obres que es presentin a concurs es poden crear individualment o en grups integrats per un màxim de 4 persones.

6. Les obres, que s’han de redactar en llengua catalana, han de tenir les característiques següents:

- Modalitat A: Han de tenir una extensió màxima de cinc fulls a doble espai i en lletra arial 12, i es poden presentar en paper o en suport digital.

- Modalitat B: Han de tenir una durada màxima de 5 minuts, s’han de gravar en horitzontal i el resultat final ha de ser una única peça audiovisual, muntada i tancada, en un format de vídeo habitual (MP4, AVI, MOV, etc.).

7. Els originals, que han d'anar adreçats al Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca, es poden presentar fins al 8 d'abril de 2022.

8. Les obres s’han de presentar amb títol i pseudònim. Dins un sobre a part, en el qual s’han de repetir el títol i el pseudònim, han de figurar les dades personals de l’autor/a o dels autors (nom, llinatges, adreça postal, adreça electrònica, telèfon, edat i curs) i del centre a què pertanyen.

9. Si una de les obres presentades obté algun premi en un altre certamen durant el procés del concurs i mentre no s'hagin donat a conèixer els guanyadors, els autors ho han de comunicar al Consell Insular de Menorca, que retirarà l'obra del concurs.

10. S’estableixen els premis següents per a cada modalitat:

- Primer premi: consistirà en un certificat per valor de 300 euros.

- Segon premi: consistirà en un certificat per valor de 150 euros.

Els certificats es podran bescanviar amb material escolar o informàtic i llibres.

A més, el centre al qual pertanyin els guanyadors del primer premi de cada modalitat obtindrà un premi consistent en l’actuació d’un grup inclòs en el catàleg del programa Menorca, Música i Teatre del Consell Insular, escollit pel grup aula dels guanyadors i que tindrà lloc en les dates que el centre decideixi.

11. El jurat estarà integrat per un/a representant de la Secció de Llengua i Literatura de l'IME, un/a representant de la Comissió Assessora del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca, un/a representant de la Xarxa de Biblioteques de Menorca, un/a professional expert en audiovisuals designat pel Consell Insular de Menorca i un/a periodista cultural designat també pel CIM. Actuarà com a secretària una tècnica del Servei de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Immaterial del CIM.

12. El jurat valorarà les obres presentades i escollirà les mereixedores dels dos primers premis de cada categoria. El jurat, igualment, seleccionarà les obres que, segons el seu parer, mereixin ser publicades o difoses.

13. El dictamen del jurat es farà públic en el marc de la programació del Dia del Llibre de 2022, en un acte que s’anunciarà oportunament.

14. El Consell Insular de Menorca difondrà les narracions i els audiovisuals que resultin guanyadors, així com els que el jurat seleccioni com a finalistes, si s’escau.

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

pujar