Premi poesia Gumersind Gomila

Esdeveniment passat
- Concurs
dilluns 25 de juliol 2022 - 09:00 a 10:00

Detalls

II Premi de poesia per a joves Gumersind Gomila 2022.

Per a joves d'entre 18 i 35 anys. 

Premi de 2000€ i publicació de l'obra.

 

BASES:

1. Objecte L’Ajuntament de Maó convoca, aquest any 2022, el Segon Premi de Poesia per a Joves Gumersind Gomila, adreçat a escriptors i escriptores d’entre 18 i 35 anys. Gumersind Gomila Guasteví (Maó, 1905 – Perpinyà, 1970). Poeta, activista cultural i artista, és una de les figures cabdals de la cultura catalana de Menorca i del Rosselló. De jove, arran de la mort del seu pare, la família va emigrar a Perpinyà, on ja tenien parents. Si a Menorca s’havia iniciat en la pintura, de la mà de la seva germana Antònia, va ser al Rosselló on va escriure una important obra poètica, que consta de 4 volums: La sorra calenta (1943 i 1967), Llucifer (1966), El vent fútil (1967) i Els ocells morts (1969 i 2005). Va ser també un reconegut artista plàstic i ceramista, activitat que va constituir la seva professió. Va mantenir una estreta relació amb les principals figures literàries del Rosselló i, en el camp cultural, va destacar pel seu activisme en favor de la cultura catalana i occitana, sobretot per mitjà dels articles escrits en publicacions periòdiques.

 

2. Presentació de les obres

2.1. Les obres que es presentin al certamen hauran de ser originals i inèdites. Han d’estar escrites en llengua catalana. El tema serà lliure. Cada participant només podrà presentar una obra.

2.2. L’extensió de l’obra serà similar a la d’un llibre convencional de poesia: tindran un mínim de 300 versos (o de línies, en cas que es tracti de poemes en prosa).

2.3. Els originals es presentaran degudament enquadernats i per triplicat, en fulls de mida DIN A4, mecanografiats amb un interlineat d’1,5, per una cara o per doble cara, amb lletra tipus Times (o similar), de cos 12, perfectament llegible. També inclouran una còpia en suport informàtic, realitzada en un programa estàndard, com ara Word, OpenOffice o PDF. A la portada, s’hi ha de consignar el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor/a. A part, i amb el mateix pseudònim, es presentarà un sobre tancat que en contengui les referències personals. La presentació de les obres amb pseudònim és obligatòria.

2.4. L’obra presentada no podrà concórrer a cap altre premi literari mentre no es faci públic el veredicte del jurat.

2.5. La institució convocant no es fa responsable de les opinions ni dels continguts inclosos a les obres admeses a concurs, ni s’hi identifica necessàriament. En qualsevol cas, no s’admetran a concurs obres que facin apologia de la vulneració dels drets humans.

 

3. Admissió de les obres

3.1. El termini d’admissió de les obres acaba el 31 de juliol de 2022. El lloc de presentació és el següent: Àrea de Joventut (edifici Principal de Guàrdia) Pl. Constitució, 12-13 07701 MAÓ

3.2. S’admetran a concurs tots els originals que arribin per correu, sempre que la seva data d’expedició no sigui posterior al 31 de juliol de 2022. Una vegada presentat l’original, l’autor/a no el podrà retirar per fer-hi correccions, ni per ampliar-ne el text, així com tampoc podrà renunciar al premi.

 

4. Jurat

4.1. El jurat estarà format per tres persones lligades al món literari: Damià Rotger, Laia MaLo i Joan F. López Casasnovas.

4.2. Actuarà com a secretari/ària del jurat, amb veu però sense vot, un tècnic/a del Servei de Política Lingüística o del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Maó.

4.3. El premi no es podrà dividir, però el jurat el podrà declarar desert, si ho considera convenient.

4.4. El jurat podrà resoldre, de manera inapel·lable, totes aquelles qüestions no estipulades en aquestes bases; el seu veredicte també serà inapel·lable.

 

5. Dotació econòmica i edició de l’obra premiada

5.1. El Segon Premi de Poesia per a Joves Gumersind Gomila està dotat amb 2.000 €.

5.2. L’obra guanyadora serà publicada per l’editorial AdiA Edicions, que té distribució a la Península i a les Illes Balears.

 

6. Veredicte

6.1. La decisió del jurat es donarà a conèixer en un acte públic que tindrà lloc durant les FESTES DE GRÀCIA.

6.2. La persona premiada es compromet a assistir a la presentació o presentacions del llibre que es puguin programar oportunament.

 

7. Custòdia i retirada d’exemplars

Els treballs no premiats no es tornaran; l’Ajuntament procedirà a eliminar-los.

 

8. Acceptació de les bases

El simple fet de presentar treballs al Segon Premi de Poesia per a Joves Gumersind Gomila pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

 

9. Règim fiscal

Els premis que estableix aquesta convocatòria tenen la consideració de rendes imputables, als efectes del que estableix la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

pujar