VII Concurs de microrelats

Esdeveniment passat
Maó - Concurs
dilluns 07 de març 2022 - 09:00 a 14:00

Detalls

VII Concurs de Microrelats, organitzat per la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Maó.

Tema: Deixar empremta.

 

Objectius del concurs

Els microrelats han de:

▪ Reflectir de quina manera es pot aconseguir, a través de l'educació, que les dones prenguin consciència individual dels seus drets i capacitats, adquireixin recursos, guanyin influència i formin part de la societat com a ciutadanes de ple dret, en igualtat de condicions.

▪ Reflectir relacions basades en el respecte mutu, la gestió pacífica de conflictes i la igualtat d’oportunitats.

▪ Ser inclusius, tant pel que fa al llenguatge com respecte a l’origen i a les diversitats

Es valorarà que els textos tractin el tema proposat.

 

Participació

Hi pot participar qualsevol persona que hagi nascut, estudiï o residesqui a Menorca.

Hi haurà dues categories:

A. Fins als 18 anys

B. Més de 18 anys

 

Característiques i extensió dels relats

Els microrelats poden ser escrits en català o en castellà i han de ser originals i inèdits. Per tant, no poden haver estat guardonats anteriorment.

L'extensió no pot superar, en cap cas, les 100 paraules. Cada concursant pot presentar al concurs dos microrelats, com a màxim, que han de reflectir els objectius del concurs. Hauran d’estar escrits amb font de lletra Arial, de cos 12, i amb un interlineat d’espai simple.

 

Presentació i tramesa

Les obres es podran presentar per mitjà de dos procediments (però només es podrà optar per un o per un altre: no s’admetrà, per tant, la presentació per duplicat):

1. Per correu electrònic igualtat@ajmao.org

- Títol del missatge: “Concurs de Microrelats”.

- El correu haurà d’anar acompanyat amb 2 arxius adjunts: un arxiu incorporarà el microrelat o microrelats, signats només amb pseudònim; l’altre contindrà les dades personals (nom i llinatges, adreça, telèfon de contacte i NIF).

- S’hi adjuntarà fotocòpia del DNI, per acreditar data de naixement o residència (pot ser el document escanejat o una fotografia del revers del document, on figurin adreça i data de naixement).

O bé:

2. Als registres municipals: Els microrelats també es poden lliurar en persona, a qualsevol dels registres de l’Ajuntament2 , amb la següent indicació damunt el sobre: “Concurs Microrelats Igualtat”.

 

Termini de presentació

Del 21 de febrer al dia 7 de març de 2022, a les 23.00 h.

 

Jurat

Estarà format per quatre persones, representants del món literari del nostre municipi i de l’Ajuntament de Maó. El jurat analitzarà i qualificarà les obres finalistes, i, finalment, emetrà un veredicte. Pot declarar desert el concurs si considera que cap de les obres té prou qualitat.

 

Veredicte

El veredicte es farà públic al llarg del mes de març. S’anunciarà a través de les xarxes i del lloc web de l’Ajuntament.

 

Lectura pública

L’Ajuntament podrà organitzar una lectura pública d’aquelles obres que hagi seleccionat el jurat amb aquesta finalitat o bé pot publicar les obres guanyadores.

 

Dotació

La persona guanyadora de cada categoria rebrà una tauleta tàctil.

 

Propietat dels textos

El microrelat guardonat passarà a ser propietat de l’Ajuntament de Maó, que se'n reservarà el dret de publicació i d'utilització. Si l'autor/a vol que el microrelat es faci públic amb pseudònim, cal que ho expliciti expressament.

 

Altres observacions

L’Ajuntament de Maó no es fa responsable de les eventuals pèrdues, ni d'altres danys que poguessin patir els microrelats. Els que no hagin estat seleccionats podran ser recollits en un període de tres mesos, a comptar a partir del veredicte. Si no són recollits en aquest termini, s'eliminaran, sense cap dret a reclamació.

La participació en el present concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

pujar